Photo of the Day: Oli Gagnon

rider: Louif Paradis
photographer: Oli Gagnon